Realisaties in 2016 op vlak van duurzame landbouw

Als voedingsbedrijf zetten we in op een duurzame toelevering van ingrediënten afkomstig uit de landbouw. Dat merk je aan de suikerbieten die we gebruiken, maar ook aan de pulp en het papier waarmee we verpakkingen en etiketten produceren, of aan de koffie en de sappen als belangrijkste ingrediënten in een aantal van onze andere producten.

We zijn een belangrijke verbruiker van deze ingrediënten en nemen onze rol op bij het verduurzamen van de productie ervan. Zo kunnen we helpen garanderen dat deze agrarische ingrediënten op lange termijn beschikbaar zullen blijven.

Onze doelstelling

Tegen 2020 willen we al onze belangrijkste landbouwingrediënten op een duurzame manier verkrijgen.

Onze strategie

De lange en complexe waardeketens vormen daarbij een belangrijke uitdaging. Daarom investeren we in een duurzame landbouw met een transparante keten en een duurzame toelevering, van bij de bron. We doen dit hand in hand met onze leveranciers. De eerste jaren hebben we ons toegespitst op het verduurzamen van suiker. Vandaag zetten we, op internationaal niveau, ons duurzaam landbouwbeleid gedreven verder.

Ons duurzaam aankoopbeleid bestaat uit twee pijlers:

Twee pijlers: leveranciers en duurzaamheid en duurzame landbouw

LEVERANCIERS EN DUURZAAMHEID

De grootste milieu-impact in onze waardeketen situeert zich buiten onze bedrijfsactiviteiten. Dat betekent dat het belangrijk is om met onze leveranciers nauw samen te werken rond duurzaamheid. We zoeken continu naar verbeterpunten bij onze partners en bij onszelf. Duurzaamheid staat centraal in onze aankoopprocessen en in de relaties die we met onze leveranciers aangaan in projecten rond landbouw, verpakkingen en transport.

Onze mensen

Onze medewerkers van het aankoopteam spelen een belangrijke rol in het verduurzamen van onze waardeketen. Zij werken nauw samen met de leveranciers en ontdekken de kansen op verbetering. Zij gaan langetermijnrelaties aan met de leveranciers waarbij beide partijen nauw samenwerken op gemeenschappelijke doelstellingen.

Onze processen

Gedragscode en Richtlijnen voor Duurzaam Aankoopbeleid

We zorgen er steeds voor dat onze leveranciers de duurzaamheidsstandaarden van ons bedrijf begrijpen en ook toepassen. Deze standaarden bestaan uit een Gedragscode, die onze bedrijfsprincipes en onze omgang met leveranciers omschrijft, en Richtlijnen voor Duurzaam Aankoopbeleid (Supplier Guiding Principles, SGP).

Als bottelaar van The Coca-Cola Company volgen we de Coca-Cola Richtlijnen voor Duurzaam Aankoopbeleid. Deze richtlijnen omschrijven wat we precies bedoelen met duurzame aankoop. De standaarden voor leveranciers geven meer uitleg over de bepalingen op vlak van mensenrechten, sociale rechten van werknemers, veiligheid, bescherming van het milieu, transparantie, managementsystemen en het naleven van wet- en regelgeving.

Audits

De afgelopen vijf jaar heeft The Coca-Cola Company onafhankelijke audits uitgevoerd om de naleving van de Richtlijnen voor Duurzaam Aankoopbeleid bij leveranciers te meten. Samen met The Coca-Cola Company is Coca-Cola European Partners lid van het AIM-PROGRESS forum. Dit is een internationale groep die duurzame aankooppraktijken en de harmonisering van leveranciersaudits promoot om overlapping en kosten van audits bij leveranciers in te perken.

Opvolging van onze leveranciers

Coca-Cola European Partners maakt gebruik van Supplier Relationship Management (SRM) processen om leveranciers te evalueren op vlak van kwaliteit, kost en waarde, dienstverlening, innovaties en duurzaamheid.

De duurzaamheidsscore van de leveranciers maakt deel uit van deze SRM-processen. EcoVadis, onderneming voor duurzaamheidsevaluaties, staat in voor de scores en evalueert de leveranciers aan de hand van 21 criteria verdeeld over vier thema’s:

  • milieu

  • eerlijke arbeidspraktijken

  • ethiek en eerlijke zakelijke praktijken

  • de toeleveringsketen

  • De scores laten toe om samen met de leveranciers een actieplan uit te werken dat hen helpt de scores te verbeteren en de risico’s in te perken

DUURZAME LANDBOUW

De ingrediënten die in onze producten verwerkt worden, zijn afkomstig uit de landbouw. Het telen, verwerken en produceren van deze ingrediënten zorgt voor maar liefst 80% van de totale watervoetafdruk van onze waardeketen. Bovendien is deze productie de op twee na grootste bron van CO2-uitstoot. Net daarom is het belangrijk dat we onze grondstoffen duurzaam aankopen. Om dat te doen en om deze grondstoffen op lange termijn beschikbaar te houden, zetten we nauwe samenwerkingen met onze leveranciers op.

In de praktijk dragen we op die manier bij tot duurzame landbouw. Landbouw die de aarde beschermt, die minder broeikasgassen uitstoot en die bodemuitdroging voorkomt door het ondergronds waterpeil te vrijwaren. Daarnaast is het onze taak om erover te waken dat leveranciers bij het telen en oogsten van onze ingrediënten de arbeidsomstandigheden respecteren.

Watervoetafdruk

Richtlijnen voor duurzame landbouw

Om onze doelstellingen rond duurzame landbouw waar te maken, hebben we onze Richtlijnen voor Duurzame Landbouw (Sustainable Agriculture Guiding Principles, SAGP) opgesteld. Ze richten zich op onze leveranciers van agrarische ingrediënten en ze hangen nauw samen met onze Richtlijnen voor Duurzaam Aankoopbeleid (Supplier Guiding Principles, SGP). Een interne stuurgroep Duurzame Landbouw ziet toe op de ondernomen acties en op de vorderingen.

http://www.coca-colacompany.com/sustainability/sustainable-agriculture

De richtlijnen voor duurzame landbouw

Tot nu toe richtte Coca-Cola European Partners zich vooral op het verduurzamen van suiker in de waardeketen. In nauwe samenwerking met The Coca-Cola Company zien we ons internationale beleid voortaan in een bredere context. We focussen op de ingrediënten die voor ons het meest relevant zijn, zowel qua volume-aandeel als wat betreft onze directe impact op het aankoopproces. Naast biet- en rietsuiker gaat dit over fruit (onder andere sinaasappel, citroen en appel) voor onze sappen, maar ook over papier en koffie.

Duurzame suiker

De teelt, verwerking en productie van suiker kan tot maar liefst 80% uitmaken van de totale watervoetafdruk van onze waardeketen. Vandaar dat we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat onze suiker op een duurzame manier wordt geteeld.

Vooral de verschillende duurzaamheidskwesties en bevoorradingsketens van zowel suikerbiet als suikerriet zijn daarbij van groot belang. Intussen zijn we zover dat al onze suikerleveranciers zich geëngageerd hebben om tegen 2020 te voldoen aan onze Richtlijnen voor Duurzame Landbouw (SAGP).

Veruit het grootste volume van de suiker die we gebruiken, is bietsuiker uit Noordwest-Europa. Net voor deze bietsuiker noteren we heel wat vorderingen op vlak van duurzame landbouw. Dat blijkt uit gegevens van het Sustainable Agricultural Initiative (SAI), een platform waaraan we actief deelnemen samen met tachtig andere voedings- en drankenbedrijven en met de Europese suikerproducenten.

“Het is belangrijk dat we betekenisvolle vooruitgang boeken”, zegt Ulrike Sapiro, Director Sustainability van The Coca-Cola Company en President van de SAI. “Dat we dit jaar een miljoen ton meer duurzame suiker inkopen, is een belangrijke stap vooruit, maar er is nog veel werk voor de boeg. Zoetstoffen zijn goed voor meer dan een kwart van de ingrediënten uit de landbouw zoals omschreven in onze algemene doelen op vlak van grondstoffen. We hebben hard gewerkt om duurzaamheid te integreren in de inkoop van rietsuiker, bietsuiker, maïs en stevia en om de productiviteit ervan te verhogen. We zijn blij met de evolutie van dit programma en willen meer resultaten boeken.”

Het SAI heeft een evaluatiemethode voor landbouwers uitgewerkt: de Farm Sustainability Assessment (FSA). Deze tool, gebaseerd op bestaande certificatieprogramma’s, helpt landbouwers inschatten hoe duurzaam ze werken. Vandaag zijn al onze leveranciers betrokken en zijn we goed op weg om tijdig onze Richtlijnen voor Duurzame Landbouw (SAGP) te halen.


Ulrike Sapiro, Director Sustainability van The Coca-Cola Company en President van de SAI

Duurzame koffie

CHAQWA, de koffie die we in 2016 in België introduceerden en sinds 2017 ook in Luxemburg, is een groeiend merk. De koffiebonen voor dit merk kopen we samen met The Coca-Cola Company Group bij verschillende leveranciers. We zien erop toe dat we tegen 2020 al onze koffiebonen duurzaam aankopen (in lijn met onze Richtlijnen voor Duurzame Landbouw). Vergeleken met andere ingrediënten, zijn de certificeringsmethoden voor koffie duidelijk vastgesteld. Producenten kunnen hun conformiteit aantonen aan de hand van verschillende internationaal erkende organisaties zoals UTZ, Rainforest Alliance en Fairtrade.

Duurzame koffie Chaqwa

Andere agrarische ingrediëten

Ook andere agrarische ingrediënten willen we duurzaam verkrijgen. Denk maar aan sappen (sinaasappel-, citroen- en appelsap), pulp en papier. Pulp en papier gebruiken we voornamelijk in onze verpakkingen (etiketten, karton, drankkarton) en in materiaal voor verkooppunten (displays, drukwerk). Sinds 2015 is een certificaat zoals FSC (Forest Stewardship Council) een vereiste in alle nieuwe contracten die we afsluiten. Maar daar stopt het niet. Ook met leveranciers van sinaasappel-, citroen- en appelsap en externe partners (zoals co-packers) plannen we een nauwe samenwerking, met het oog op de naleving van onze Richtlijnen voor Duurzame Landbouw tegen 2020.

Naleving van onze richtlijnen voor duurzame landbouw